Accepted papers

A Low Latency SCAN-Flip Polar Decoder for 5G Vehicular Communication
Yu Wang, Lirui Chen, Shikai Qiu, Li Huang, Zuocheng Xing

Overhead of V2X secured messages: an analysis
Joao Rufino, Joaquim Ferreira, Joao Almeida, Bruno Silva, Luis Silva

ROM-P: Route Optimization Management of Producer Mobility in Information-Centric Networking
Jin Yong Park, Xian Wee Low, Zhiwei Yan, Yu Beng Leau, Nisar Kashif, Ag Ibrahim Ag Asri